Available courses

Komplexné školenie pre špecifickú skupinu prevádzkovateľov.

Školenie je určené pre zákazníkov z komerčného sektoru zamerané na problematiku implementácie ochrany osobných údajov u prevádzkovateľov.

Komplexné školenie pre špecifickú skupinu prevádzkovateľov.

Školenie je určené pre zákazníkov z oblasti samosprávy pre špecifickú problematiku s prihliadnutím na vysoký počet účelov pri spracovateľských operáciách.


Komplexné školenie pre špecifickú skupinu prevádzkovateľov.

Školenie je určené pre zákazníkov z oblasti školstva SR – zodpovedné a oprávnené osoby s prihliadnutím na špecifickú problematiku základného, stredného a vysokého školstva.


Školenie pre špecifickú skupinu prevádzkovateľov.

Školenie je určené pre vedenie a vrcholových manažérov organizácií zamerané na problematiku implementácie ochrany osobných údajov.

Kybernetická bezpečnosť podniku s dôrazom na ochranu citlivých aktív.

Školenie je určené pre zamestnancov, manažérov a štatutárov organizácií, ktorí chcú získať informácie o riadení procesov kybernetickej bezpečnosti v súlade s platnou legislatívou. Absolvent školenia získa informácie o komplexnej ochrane svojej firmy pred negatívnymi vplyvmi pri ochrane osobných údajov, ochrane prevádzkových procesov a dát a ochrane pred externými a internými útokmi na bezpečnosť organizácie.


Modul č. 4 pre veľkú organizáciu, architektúra návrhu, posúdenia a implementácie primeraných organizačných, technických a personálnych opatrení.

Školenie je určené pre zamestnancov veľkej organizácie, v tomto module sú podrobne rozobrané bezpečnostné opatrenia na ochranu citlivých aktív – osobných údajov a vplyvu hrozieb prostredníctvom rizík na možnosť vzniku bezpečnostných incidentov, návrh, implementácia a dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

Modul č. 3 pre veľkú organizáciu, problematika klientskej agendy a práv dotknutých osôb a práv a povinností oprávnených osôb prevádzkovateľa.

Školenie je určené pre zamestnancov veľkej organizácie, v tomto module sú podrobné informácie o problematike ochrany osobných údajov vo vzťahu medzi prevádzkovateľom prostredníctvom výkonu spracovateľských operácií pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v klientskych agendách.

Modul č. 2 pre veľkú organizáciu, problematika zamestnaneckých agend a povinností a práv prevádzkovateľa.

Školenie je určené pre zamestnancov veľkej organizácie, v tomto module sú podrobné informácie o problematike ochrany osobných údajov vo vzťahu medzi zamestnávateľom – prevádzkovateľom a dotknutými osobami - zamestnancami.

Úvodný modul č. 1 pre veľkú organizáciu, úvod do problematiky.

Školenie je určené pre zamestnancov veľkej organizácie, v tomto module sú podrobné informácie o problematike ochrany osobných údajov, legislatívny základ, súhrn práv a povinnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov vo vzťahu k dotknutým osobám.